Find ve Xargs ile dosya içinde arama yapma

aşağıdaki komut bulunduğum dizinde conf uzantılı dosyaları arayıp xargs ile dosya içinde http geçen dosyaları verecektir.

find . -name “*.conf” | xargs grep “http”

yada

grep -irn “turkiye” /var/test/smsx/